Odyssey

Odyssey chapter 3 (Eye of Iapetus)

Stars
Stars
Stars
Stars
Stars
Stars
Oh my God
It's full of stars